Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie klient výslovne a bez výhrad súhlasí s VOP prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

 

 

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

 

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, prostredníctvom ubytovacích portálov a vyplnením rezervačného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár ubytovacieho zariadenia zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od ubytovacieho zariadenia do 24 hodín neodpovie, viazanosť ubytovacieho zariadenia poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany ubytovacieho zariadenia a má váhu zmluvy. Ústna dohoda alebo ústne potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia ako aj VOP ubytovacieho zariadenia, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP ubytovacieho zariadenia a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči ubytovaciemu zariadeniu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia.

 

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom ubytovacieho zariadenia. Klient je povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 50% a doplatiť za pobyt najneskôr v deň nástupu na pobyt, pokiaľ sa ubytovacie zariadenie s klientom nedohodlo inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny ubytovacieho zariadenia za poskytované ubytovacie služby sú prístupné na ubytovacích portáloch a na webovej stránke tatryresorts.sk

3.3 Ubytovacie zariadenie, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na ubytovacích portáloch a webovej stránke ubytovacieho zariadenia.

3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, ubytovacie zariadenie má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky.